Posted on 18-October-2019 09:37 AM

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนรู้เฉพาะทางสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย