Posted on 17-July-2020 21:01 PM

รับสมัครนักเรียนทุน รับทุนการศึกษาเฉลิมราช รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่สนใจขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันกำหนดวันส่งใบสมัคร วันที่ 24 กรกฎาคม 2563