Posted on 21-July-2020 17:25 PM

 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับทีมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
"แอพลิเคชั่น CICEC ประชาสัมพันธ์" ผลงานของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการร่วมส่งผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" (One School One Innovation : OSOI) "ระดับภูมิภาค" ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ