Posted on 05-August-2020 19:15 PM

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง