Posted on 05-August-2020 19:14 PM

ศูนวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ณ วัดฮอดหลวง หมู่ที่ 1 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับบริการงานซ่อมดังนี้
1.ซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 20 คน
2.ซ่อมงานไฟฟ้า จำนวน 7 คน
3.ซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 คนครับ