Posted on 05-August-2020 19:08 PM

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากครูทิฆัมพร วาสิทธิ์ และครูธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย ครูประจำแผนกวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอ