Posted on 28-August-2020 10:38 AM

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา และร่วมทำการแสดงจำนวน 2 รายการ ได้แก่ การแสดงหลีดมือเพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และระบำสี่ภาค ในงาน "สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีอำเภอจ๋อมตอง" ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง