Posted on 28-August-2020 10:50 AM

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับ นายสกุลชัย ลัพกิตโร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและรายงานผล สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง