Posted on 13-September-2020 17:31 PM

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง