Posted on 13-September-2020 17:42 PM

วันที่ 2 กันยายน 2563 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายสรชา ชมภู นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนรวม 149 คะแนน จากผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 605 คน