Posted on 13-September-2020 17:53 PM

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานของแต่ละชมรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง