Posted on 13-September-2020 18:01 PM

ครูสุริยัน สุวรรณ์หล้า และครูศุภชัย อุปขาว สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเป็นตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้ารับการฝึกอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (Upgrade) หลักสูตรการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรับ IOT ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้อย่างเหมาะสม เปลี่ยนแนวคิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเดิมๆ ที่ทุกบ้านมีอยู่แล้ว ให้มีความอัจฉริยะทันสมัยมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในบ้านเรือนอย่างพึงพอใจ ปลูกฝังแนวคิดใหม่ สร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในการที่จะเป็นกำลังพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป