Posted on 16-September-2020 19:53 PM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมีวิทยากรภายนอกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ดร.โอภาส เกตุเดชา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ และอาจารย์สุดใจ เกตุเดชา ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และปัญหาขยะมูลฝอย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อีกทั้งยังได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ ณ ร้านนครพาณิชย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่