Posted on 01-November-2020 14:28 PM

19-20 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม โครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย กิจกรรม โรงเรียนเสริมสร้างการจัดการอุบัติภัยยั่งยืน โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท จอมทอง