Posted on 01-November-2020 14:31 PM

วันที่19-20กันยายน พ.ศ.2563 ทางกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้ส่งตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ