Posted on 01-November-2020 14:40 PM

วันที่ 12 – 13 และ 19 – 20 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินกิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในพื้นที่อำเภอกัลยานิวัฒนา และอำเภอแม่แจ่ม