Posted on 01-November-2020 15:12 PM

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการการประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา การประกวดมารยาทไทย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากล เพื่อคัดเลือกตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้ารับการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ผู้เข้ารับการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ และกล่าวโอวาทให้กับสมาชิกองค์การและกล่าวปิดโครงการฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิ่มเติม