Posted on 15-July-2021 13:39 PM

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 โรงพยาบาลจอมทอง หน่วยบริการพิเศษอำเภอจอมทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong