Posted on 30-July-2021 10:14 AM

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการประชุมสัมมนาโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และการบรรยายการบูรณาการหลักสูตรทวิศึกษา เป็นห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยฯ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนฮอดพิทยาคม และโรงเรียนสองแคววิทยาคม เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong