Posted on 12-September-2021 15:52 PM

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าตรวจสอบพื้นที่และซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ DLTV จานรับสัญญาณดาวเทียมให้โรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์สื่อ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในเขต ตำบลปางอุ๋ง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong