Posted on 12-September-2021 16:07 PM

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการอบรมให้ความรู้ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติ วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้แก่ คุณจารุณี มณีขัติย์ ศึกษานิเทศก์ และ ท่าน ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โครงการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ รวมไปถึง การเขียนโครงการและประเมินโครงการ ดำเนินการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น Google Meet

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong