Posted on 12-October-2021 16:45 PM

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จัดการประชุมพิจารณารายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเสมือนจริงในการจัดนำเที่ยว (รถบัสจำลอง) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง หลังการประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong