Posted on 28-October-2021 11:22 AM

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอจอมทอง ได้แก่ คุณเศรษฐพัศ อุดมพิบูลภัทร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจอมทอง มาบรรยายเกี่ยวกับ การคัดกรองผู้เรียน การใช้ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงการเตรียมความพร้อเมื่อพบผู้มีความเสี่ยงในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong