Posted on 28-October-2021 11:26 AM

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดสถานศึกษาตามแบบประเมินมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุวลีย์ เดชะปราปต์ ปลัดอำเภอจอมทอง และนายเฉลิม เลาว้าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม เปิดสถานศึกษาในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong