Posted on 01-August-2022 08:37 AM

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการระบบดูแลผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียน (การประชุมผู้ปกครอง) ระดับชั้น ปวช.2 - 3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นประธานในพิธีพร้อมพบปะผู้ปกครอง อีกทั้งยังมีผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย พบปะผู้ปกครอง และมอบเกียรติบัตรนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ที่มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดี และนักเรียนที่มีจิตอาสา และพบครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับกระบวนการลดปัญหาการออกกลางคัน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong