พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคน สู่ชุมชนและสังคม

ปรัชญา : จริยธรรมเด่น เน้นทักษะ พัฒนาวิชาการ บริการสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศ เรื่องการคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ ภาคเรียนที่ 1-2564 (20/08/2564)

เผยแพร่-สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 (11/06/2564)

ประกาศ-การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (11/06/2564)

เผยแพร่-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ (09/06/2564)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 (30/04/2564)

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (22/04/2564)

ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา (20/04/2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


ประกาศ-ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน-ฉบับที่4 (13/09/2564) New!

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 2564 (13/09/2564) New!

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.-2564 (24/08/2564)

ประกาศ-รายชื่อนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (20/08/2564)

ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอน-ฉบับที่-2 (30/07/2564)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโควิด 19 (12/07/2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิ.ย.-2564 (12/07/2564)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


วันที่ 20 กันยายน 2564 ทีมนวัตกรรม จัดทำเครื่องกรอด้ายอัตโนมัติ

วันที่ 20 กันยายน 2564 ทีมนวัตกรรม จัดทำเครื่องกรอด้ายอัตโนมัติ

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมนวัตกรรม จัดทำเครื่องกรอด้ายอัตโนมัติ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ อบต.ข่วงเปา ส่งมอบให้แก่กลุ่มแม่บ้าน บ้านใหม่ล้านนา โดยมี นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา พร้อมด้วยทีมบริหาร ประธานแม่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน ม.14 รับมอบนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน ณ หอประชุมบ้านใหม่ล้านนา ม.14 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

วันที่ 10 กันยายน 2564 การประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ครั้งที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2564 การประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ครั้งที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2564 สถานีตำรวจภูธรจอมทอง จัดการประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนครูของวิทยาลัยฯ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา รวมไปถึง การรณรงค์เรื่องของการสวมใส่หมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 4 กันยายน 2564  ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ

วันที่ 4 กันยายน 2564 ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ

วันที่ 4 กันยายน 2564 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา ลาภสุวัจนานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาติดตามและประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda based) ในเรื่องของการเพิ่มพูนทักษะ (Reskill) การพัฒนาทักษะ (Upskill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 อบรมให้ความรู้ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 อบรมให้ความรู้ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการอบรมให้ความรู้ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติ วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้แก่ คุณจารุณี มณีขัติย์ ศึกษานิเทศก์ และ ท่าน ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โครงการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ รวมไปถึง การเขียนโครงการและประเมินโครงการ ดำเนินการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น Google Meet

รายละเอียด

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ อบต.ข่วงเปา โดยผู้เข้ารับบริการเข้าวัดอุณหภูมิร่างกาย กดเจลแอลกอฮอล์ รับหน้ากากอนามัยบริเวณจุดคัดกรอง นำของมาซ่อมแล้วกลับบ้าน เมื่อซ่อมเสร็จทีมช่างจะโทรไปให้มารับของ เพื่อลดจำนวนการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ครั้งที่ 3 โดยผู้เข้ารับบริการเข้าวัดอุณหภูมิร่างกาย กดเจลแอลกอฮอล์ รับหน้ากากอนามัยบริเวณจุดคัดกรอง นำของมาซ่อมแล้วกลับบ้าน เมื่อซ่อมเสร็จทีมช่างจะโทรไปให้มารับของ เพื่อลดจำนวนการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

หน่วยงานภายในปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong