สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการบัญชี (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (13/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (13/10/2561) New!

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561 (17/07/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 (18/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤศจิกายน 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ตุลาคม 2560 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-เมษายน 2561 (05/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มีนาคม 2561 (05/06/2561)

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

นางอรัญญา กิมภิระ

089-759-2496

facebook.com/aranya.ran

ประกวดราคา รับสมัครงาน


ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


19-09-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

19-09-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 19 กันยายน 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ การเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า ยุค Thailand 4.0 แก่ผู้เรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยได้รับเกียรติจาก นายถนอม ดารารัตน์ ผู้จัดการร้านชยากรการไฟฟ้าจอมทอง มาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

15--09-2561 งานมุทิตาจิต รองโกเมศร์

15--09-2561 งานมุทิตาจิต รองโกเมศร์

วันที่ 15 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียนที่ภาคภูมิ” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ทอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รายละเอียด

15-16 กันยายน 2561 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพฯ

15-16 กันยายน 2561 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพฯ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รายละเอียด

12-09-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

12-09-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

วันที่ 12 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ภายใต้โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสอนวิธีการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

11-09-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนฯ ปวช.3 ระบบปกติ

11-09-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนฯ ปวช.3 ระบบปกติ

วันที่ 11 กันยายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รายละเอียด

11-09-2561 ขอแสดงความยินดีครูปุญย์วริศ

11-09-2561 ขอแสดงความยินดีครูปุญย์วริศ

วันที่ 11 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.