สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ


อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Chomthong Industrial & Community Education College

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอ (01/11/2561) New!

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน (31/10/2561) New!

ประกาศ เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1ประจำภาคเรียนที่ 2-2561 (30/10/2561) New!

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างยนต์ (13/10/2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (13/10/2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (13/10/2561)

ตารางเรียน-2-61-สาขาวิชาการท่องเที่ยว (13/10/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู-บุคลากร-นักเรียน-นักศึกษา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กันยายน 2561 (30/10/2561) New!

ประกาศคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (19/10/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-สิงหาคม 2561 (19/10/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-กรกฎาคม 2561 (19/10/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-มิถุนายน 2561 (17/07/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-พฤษภาคม 2561 (18/06/2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ธันวาคม 2560 (05/06/2561)

ดูข่าวทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม วิทยาลัย


31-10-2561 พิธีปิดโครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 8

31-10-2561 พิธีปิดโครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 8

รายละเอียด

01-02 พฤศจิกายน 2561 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.

01-02 พฤศจิกายน 2561 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จำนวน 18 ชิ้นงาน ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

01-11-2561 ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดี

01-11-2561 ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน อีกทั้งยังร่วมแสดงความยินดี กับข้าราชการครู ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน , นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และ นางจรรยา แก้วมณี ครูแผนกวิชาการบัญชี ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

รายละเอียด

31-10-2561 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ข้าราชการครู

31-10-2561 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ข้าราชการครู

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการครู ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
- นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
- นางจรรยา แก้วมณี ครูแผนกวิชาการบัญชี ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
- นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

รายละเอียด

30-10-2561 เลี้ยงส่งครูย้าย 3 ท่าน

30-10-2561 เลี้ยงส่งครูย้าย 3 ท่าน

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้กับข้าราชการครู ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
- นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
- นางจรรยา แก้วมณี ครูแผนกวิชาการบัญชี ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
- นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

รายละเอียด

23-10-2561 วันปิยมหาราช

23-10-2561 วันปิยมหาราช

รายละเอียด

หน่วยงานภายใน


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม


แนะนำวิทยาลัยฯ Cicec Channel


Related Projects

แนะนำบุคลากร


Media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.