ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
11/01/2561 ทดสอบการเพิ่มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ New
11/01/2561 โควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา 2561 New
09/01/2561 โควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 New
11/01/2561 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ New
11/01/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 New
11/01/2561 ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ New
11/01/2561 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ New
11/01/2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 New
11/01/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู New
11/01/2561 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู New
11/01/2561 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง New
11/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ New
11/01/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา New
11/01/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา New
11/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา New
11/01/2561 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง New
11/01/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูช่างเชื่อม และครูพลศึกษา) New
19/09/2560 กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11/01/2561 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ New
11/01/2561 ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานวัตกรรมใหม่ New
24/07/2560 ประกาศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560
23/07/2560 ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา
23/07/2560 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
20/07/2560 ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิวศึกษาสร้างชิ้นงาน
11/01/2561 เชิญชวญส่งข้อมูลประอกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ New