ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ประกาศ เรื่อง
04/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
03/03/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ครั้งที่ 3
27/02/2563 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จัง
26/02/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา (ครั้งที่ 2)
24/02/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบซอฟเเวร์ E-Test
21/02/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่านIOT อุตสาหกรรม (E-bidding)
20/02/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ครั้งที่ 2
17/02/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา
14/02/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13/02/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์ฯ
14/02/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D (E-bidding)
12/02/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1
11/02/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing ประจำปีงบประ
11/02/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11/02/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT ครั้งที่ 2
03/02/2563 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D ครั้งที่ 2
30/01/2563 เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม
28/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม ประจำปีงบประ
27/01/2563 ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบป
23/01/2563 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำ
23/01/2563 ประกาศเชิญชวนยื่นสเปคชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing
21/01/2563 ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1
20/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16/12/2562 เชิญชวนส่งข้อมูลจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT จำนวน 1 ชุด
16/12/2562 เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D จำนวน 1 ตัวContact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong