ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ชื่อ-นามสกุล : นางอรัญญา กิมภิระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812879354
อีเมล : aranyakim@hotmail.com
หน้าที่ : ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล : นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น  
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทรศัพท์ : 0848993530
อีเมล : kome.klin@hotmail.co.th
หน้าที่ : , รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชื่อ-นามสกุล : นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 061-985115
อีเมล :
หน้าที่ : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานทะเบียน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา แก้วมณี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819801379
อีเมล : janyanee_272511@hotmail.com
หน้าที่ : ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้างาน งานการเงิน, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชพร ศิริผ่อง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0810261849
อีเมล : winggadear@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้าหมวดวิชา หมวดวิชาทักษะชีวิต, หัวหน้างาน งานบุคลากร, ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย น้อยจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0828914169
อีเมล : wanchai.hara@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานปกครอง, ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0800326959
อีเมล : -
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล, พนักงานราชการ (สอน) ครูทุกท่าน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ พิชิตเมธากุล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0918567784
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทิมา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0895569363
อีเมล : -
หน้าที่ : ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์), เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0876607643
อีเมล : aum.ketsinee@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิกร ปัญญามา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-156092
อีเมล : -
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่, หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นายวัตพล ทะวงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-705847
อีเมล : wattapon@gmail.com
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0857234906
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817831242
อีเมล : p-wittaya@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างาน งานพัสดุ, หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0827630261
อีเมล : kampanat0141@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างยนต์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ เตปิน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0847775217
อีเมล : -
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างยนต์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายนุพร คำปัด
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892612605
อีเมล : tanaka.np@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

ชื่อ-นามสกุล : นายอุ่นใจ ศิริปัน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-882370
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล สมนา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0801344478
อีเมล : nutthapon_so@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารา โยธาขันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0812896963
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ ยาน๊ะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0837601880
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
หน้าที่ : , ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย บุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0856527814
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ฝ่ายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่)

ชื่อ-นามสกุล : นางอรนุช กันธิยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817967459
อีเมล : nuch310124@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานการเงิน, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษบา พรมกาวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0812564118
อีเมล : tangboy1@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานการเงิน, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุณี อินใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858657774
อีเมล : jaru.in@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : นางกวิสรา จิตณาริน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858652193
อีเมล : mom.mam2005@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์กร สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-253933
อีเมล : thatsanikorn_kik@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : ณิชภัทร กันธิยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0612966598
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิสา โสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0947577277
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนิดา บุญโนนแต้
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0829300428
อีเมล : euro_noon@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวัลย์ ทินวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0827644709
อีเมล : Hattori_kun@msn.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานบัญชี

ชื่อ-นามสกุล : นางพิชนก ปินตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-139309
อีเมล : fonjy_12@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ อินธิสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-139309
อีเมล : fonjy_12@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา ปูเฟย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ วิจิตรรังสรรค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0961196317
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ โปทายี่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภากร วัลลิภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-690394
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภานันท์ จำปาสี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0962796879
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ฝ่ายสนับสนุน (นักการ แม่บ้าน พนักงานขับรถ)

ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ สุตาคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871738431
อีเมล :
หน้าที่ : นักการภารโรง, เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์

ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988025236
อีเมล : -
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นายนพ สุรินทร์ต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญปั๋น คำอุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0808474681
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์

ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0952596898
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง, เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์

ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร สุนันต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0861804945
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ

ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นางพิชญาภา บังคมเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0900536788
อีเมล : Noophrae28@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่, หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา ปูเฟย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0800326959
อีเมล : -
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล, พนักงานราชการ (สอน) ครูทุกท่าน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภานันท์ จำปาสี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0962796879
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เถิงคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาพร เนตรแสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0827630261
อีเมล : kampanat0141@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างยนต์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายวัตพล ทะวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-705847
อีเมล : wattapon@gmail.com
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา ปูเฟย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาพร เนตรแสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

งานสื่อการเรียนการสอน

ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา ปูเฟย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

งานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุณี อินใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858657774
อีเมล : jaru.in@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์กร สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-253933
อีเมล : thatsanikorn_kik@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทิมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0895569363
อีเมล : -
หน้าที่ : ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์), เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS

งานบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์กร สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-253933
อีเมล : thatsanikorn_kik@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุณี อินใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858657774
อีเมล : jaru.in@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

งานการเงิน

ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา แก้วมณี
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819801379
อีเมล : janyanee_272511@hotmail.com
หน้าที่ : ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้างาน งานการเงิน, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษบา พรมกาวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0812564118
อีเมล : tangboy1@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานการเงิน, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : นางอรนุช กันธิยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817967459
อีเมล : nuch310124@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานการเงิน, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ

งานการบัญชี

ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวัลย์ ทินวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0827644709
อีเมล : Hattori_kun@msn.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานบัญชี

งานพัสดุ

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817831242
อีเมล : p-wittaya@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างาน งานพัสดุ, หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นายวัตพล ทะวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-705847
อีเมล : wattapon@gmail.com
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางกวิสรา จิตณาริน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858652193
อีเมล : mom.mam2005@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิสา โสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0947577277
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ โปทายี่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล สมนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0801344478
อีเมล : nutthapon_so@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร สุนันต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0861804945
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทิมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0895569363
อีเมล : -
หน้าที่ : ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์), เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS

งานอาคารสถานที่

ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่, หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817831242
อีเมล : p-wittaya@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างาน งานพัสดุ, หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นายนุพร คำปัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892612605
อีเมล : tanaka.np@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
หน้าที่ : , ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางกวิสรา จิตณาริน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858652193
อีเมล : mom.mam2005@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิสา โสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0947577277
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ โปทายี่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นางพิชญาภา บังคมเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0900536788
อีเมล : Noophrae28@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญปั๋น คำอุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นายนพ สุรินทร์ต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ สุตาคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871738431
อีเมล :
หน้าที่ : นักการภารโรง, เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์

ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988025236
อีเมล : -
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0808474681
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์

ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0952596898
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง, เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์

งานทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานทะเบียน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนิดา บุญโนนแต้
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0829300428
อีเมล : euro_noon@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภานันท์ จำปาสี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0962796879
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

งานประชาสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817831242
อีเมล : p-wittaya@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างาน งานพัสดุ, หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นายวัตพล ทะวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-705847
อีเมล : wattapon@gmail.com
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภากร วัลลิภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-690394
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์ สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-253933
อีเมล : thatsanikorn_kik@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

งานวางแผนและงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิกร ปัญญามา
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-156092
อีเมล : -
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารา โยธาขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0812896963
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0876607643
อีเมล : aum.ketsinee@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภญาดา ชัยอาภัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางอรนุช กันธิยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817967459
อีเมล : nuch310124@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานการเงิน, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ โปทายี่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนิดา บุญโนนแต้
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0829300428
อีเมล : euro_noon@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภากร วัลลิภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-690394
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานความร่วมมือ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817831242
อีเมล : p-wittaya@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างาน งานพัสดุ, หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชพร ศิริผ่อง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0810261849
อีเมล : winggadear@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้าหมวดวิชา หมวดวิชาทักษะชีวิต, หัวหน้างาน งานบุคลากร, ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นางพิมนิภา จันทรานาค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานทะเบียน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล สมนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0801344478
อีเมล : nutthapon_so@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางพิมนิภา จันทรานาค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานทะเบียน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
หน้าที่ : , ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0800326959
อีเมล : -
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล, พนักงานราชการ (สอน) ครูทุกท่าน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล สมนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0801344478
อีเมล : nutthapon_so@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานยานพาหนะ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภญาดา ชัยอาภัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภากร วัลลิภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-690394
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ ยาน๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0837601880
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา แก้วมณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819801379
อีเมล : janyanee_272511@hotmail.com
หน้าที่ : ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้างาน งานการเงิน, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษบา พรมกาวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0812564118
อีเมล : tangboy1@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานการเงิน, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : นางกวิสรา จิตณาริน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0858652193
อีเมล : mom.mam2005@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์กร สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-253933
อีเมล : thatsanikorn_kik@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภญาดา ชัยอาภัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ โปทายี่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภากร วัลลิภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-690394
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ เตปิน
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0847775217
อีเมล : -
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างยนต์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทิมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0895569363
อีเมล : -
หน้าที่ : ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์), เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817831242
อีเมล : p-wittaya@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างาน งานพัสดุ, หัวหน้ากลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นายวัตพล ทะวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-705847
อีเมล : wattapon@gmail.com
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0876607643
อีเมล : aum.ketsinee@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เถิงคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางพิชนก ปินตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-392942
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายนุพร คำปัด
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892612605
อีเมล : tanaka.np@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0857234906
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : นางพิมนิภา จันทรานาค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานทะเบียน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารา โยธาขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0812896963
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
หน้าที่ : , ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางพิชนก ปินตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-392942
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย น้อยจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0828914169
อีเมล : wanchai.hara@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานปกครอง, ข้าราชการครูแผนกสามัญ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0827630261
อีเมล : kampanat0141@hotmail.com
หน้าที่ : สาขาวิชาช่างยนต์, ข้าราชการครู สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่, หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา แก้วมณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819801379
อีเมล : janyanee_272511@hotmail.com
หน้าที่ : ข้าราชการครู สาขาวิชาการบัญชี, หัวหน้างาน งานการเงิน, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882373614
อีเมล : monter_joom@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด), ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-188589
อีเมล : kuraad@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานทะเบียน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพงศ์ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0882633394
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล, เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ ยาน๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0837601880
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0800326959
อีเมล : -
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล, พนักงานราชการ (สอน) ครูทุกท่าน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0876607643
อีเมล : aum.ketsinee@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เถิงคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ พิชิตเมธากุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0918567784
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทิมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0895569363
อีเมล : -
หน้าที่ : ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์), เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ อินธิสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-139309
อีเมล : fonjy_12@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ชื่อ-นามสกุล : นายวรานนท์ คำมาวัน
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0879999409
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871782418
อีเมล : j.prasert@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่, หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานบัญชี, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ ยาน๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0837601880
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ พิชิตเมธากุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0918567784
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0876607643
อีเมล : aum.ketsinee@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน อชท., เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., ครูอัตราจ้างสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาทักษะชีวิต, เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ อินธิสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-139309
อีเมล : fonjy_12@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ยา เขื่อนป้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, ข้าราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ), หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0800326959
อีเมล : -
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล, พนักงานราชการ (สอน) ครูทุกท่าน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนวงศ์ จันละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894351139
อีเมล : kong246@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน กลุุ่มงานหอพัก (นักเรียนชาย), เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS, ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เถิงคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หน้าที่ :

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ อินธิสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-139309
อีเมล : fonjy_12@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพล พลอยศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0846143629
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ, พนักงานราชการ (สอน) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คำอ้ายอุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993836633
อีเมล : OonutananoO@hotmail.com
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849389924
อีเมล :
หน้าที่ : หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งาน นศท., เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0806716237
อีเมล : thantuppp@windowslive.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งาน นศท., หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, หัวหน้ากลุ่มงาน งานยานพาหนะ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงศ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871882489
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดีณัฎฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0988078357
อีเมล : khruhassadinat@gmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน งานลูกเสือวิสามัญ, หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน, ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายพัตรพงษ์ วงค์แปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959506289
อีเมล :
หน้าที่ : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, หัวหน้าสาขางาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0873018005
อีเมล : Songkid024@hotmail.com
หน้าที่ : , ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่, เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ อินธิสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่งาน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-139309
อีเมล : fonjy_12@hotmail.com
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กยศ., เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่าย 4 ฝ่าย, เจ้าหน้าที่ งานปกครอง, เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา, เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา