เอกสารเผยแพร่ / งานวิจัย


รายงานผลิตผลของสถานศึกษา-สผ.5-ปีงบประมาณ-2564 (26/11/2564) New!

เผยแพร่-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 (24/08/2564)

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (27/05/2564)

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (27/05/2564)

เผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่-ประจำปีการศึกษา-2563 (27/05/2564)

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (09/10/2563)


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong