เอกสารเผยแพร่ / งานวิจัย


ประกาศ-ผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (22/11/2565)

การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (22/03/2565)

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (12/01/2565)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (11/01/2565)

รายงานผลิตผลของสถานศึกษา-สผ.5-ปีงบประมาณ-2564 (26/11/2564)

เผยแพร่-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 (24/08/2564)

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (27/05/2564)


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong