Posted on 03 April 2018 11:03 AM


 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (Vision) ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563    

        สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและสังคม

        Institute of Learning and Morality to Attempt in Developing Vocational Skill Technology Innovation for Social Services.

 

พันธกิจของสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 ถึง ปีการศึกษา 2563

          1.ส่งเสริมการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้มาตรฐานทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม

          2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

          3.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาองค์ความรู้ สู่ชุมชนและสังคม

          4.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านอาชีพ สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

          5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ

          6.เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบูรณาการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          7. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญาของสถานศึกษา (Philosophy)

            “จริยธรรมเด่น  เน้นทักษะ  พัฒนาวิชาการ  บริการสังคม”

            Excellent ethics, Emphasize skill, develop Vocation and service.

 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Particularity)

         เป็นคนดี มีทักษะ

         Be a good person with skills.

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)

         เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ

         Stengthen morality be the leader of vocation and service.

คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Morality Identity)

         ความมีวินัย

         Discipline.

 

คำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

         ครูผู้สร้างศิษย์ อุทิศเวลา นำทางปัญญา น้อมวันทาบูชาครู

 

กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา

         1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

         2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         3. บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทำแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

         4. บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

         5. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่

         6.ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

         7. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         8. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ

         9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจของหน่วยงานภายใน / แผนกวิชา

 

++แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีสมรรถนะวิชาชีพ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางด้าน IT ให้ทันสมัย

2. มุ่งพัฒนาผู้เรียน และ ผู้จบการศึกษาให้ได

3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ในการจัดเทคโนยีที่จำเป็น

 

 

++แผนกวิชาบัญชี

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นพัฒนา จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสาขางานบัญชีพ

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

4. สร้างและส่งเสริมค่านิยม ในการศึกษาสาขางานบัญชี

 

++แผนกวิชาช่างยนต์

วิสัยทัศน์

สร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ชุมชน มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ ก้าวสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต

พันธกิจ

1. ปลูกฝักลักษณะอันพึงประสงค์

2. ส่งเสริมการบริการเทคโนโลยีสู่ชุมชน

3. พัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่มาตรฐานฝึมือแรงงาน

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย

 

++แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

วิสัยทัศน์

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ทักษะ ตรงตามสมรรถนะ วิชาชีพช่างไฟฟ้าเพื่อนำไป

พัฒนาตนเองและสังคม

พันธกิจ

1. ปลูกฝังจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน

2. สร้างองค์ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพที่มีคุณธรรม

3. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

4. วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ

 

++แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจ

1. พัฒนาทักษะวิชาชีพโดยฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

2. พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ

3. พัฒนา สื่อและนวรรตกรรมในการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ

4. เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

 

++สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ  เต็มศักยภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. สร้างสื่อนวัตกรรมให้ทันต่อเทคโนโลยี

3. เสริมสร้างและพัฒนา ห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน

 

++สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์

วิสัยทัศน์

พัฒนาทักษะความรู้วิชาสามัญ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

3. ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและทันสมัย

4. พัฒนาเทคนิค รูปแบบ และวิธีการสอน

 

++สายสนับสนุนการเรียนการสอน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นและพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านบริการให้มีคุณภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบงานอย่างเต็มความสามารถ

2. พัฒนางานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

3. พัฒนามาตรฐานของสายสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำง

 

++