Posted on 10 March 2023 11:27 AM


ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา

          คุณธรรม นำความรู้ มุ่งอาชีพ และบริการสังคม

วิสัยทัศน์

             พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคน สู่ชุมชนและสังคม

พันธกิจ

           พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตอาสา มีความรู้ มีทักษะ สามารถประยุกต์ ใช้ทำงานและมีความรับผิดชอบด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายทันสมัย และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

           พันธกิจที่ 2  พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิทัล สามารถทำงานเป็นทีม ให้เกิดประโยชน์สัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           พันธกิจที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบจัดการบริหารคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นสถาบันแห่งนวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

           พันธกิจที่ 4  ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นกำลังคนด้านวิชาชีพความต้องการแรงงานในยุคดิจิทัลเป็นผู้ประกอบการอิสระและทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับสากลได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

           พันธกิจที่ 5  บริการชุมชน สังคม ต่อยอดองค์ความรู้อาชีวศึกษาพัฒนาอาชีพให้ประชาชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และทะนุบำรุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย

 

เอกลักษณ์

             เสริมสร้างคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ

อัตลักษณ์

             เป็นคนดี มีทักษะ

คุณธรรมอัตลักษณ์

             มีจิตอาสา

กลยุทธ์

            กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียน

            กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

            กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ

            กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

            กลยุทธ์ที่ 5 จัดการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา

            กลยุทธ์ที่ 6 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

            กลยุทธ์ที่ 7 บริการชุมชนและสังคม

            กลยุทธ์ที่ 8 การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

            กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

           กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร

           กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา

           กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

           กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมภาพลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

           กลยุทธ์ที่ 14 ยกระดับประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

           กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

           กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา

           กลยุทธ์ที่ 17 เสริมสร้างศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

           กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมทักษะในการประกอบสัมมาชีพ

           กลยุทธ์ที่ 19 สร้างผู้ประกอบการอิสระ

           กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมการทำงานในระดับสากลทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

           กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

           กลยุทธ์ที่ 22 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการชุมชน สังคม

           กลยุทธ์ที่ 23 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้ประชาชน

           กลยุทธ์ที่ 24 ปลูกจิตสำนึกในด้านการทำนุบำรุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

           กลยุทธ์ที่ 25 ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติจัดการศึกษาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

           การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้          

1.1 ด้านความรู้

           ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

           ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

           ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

           สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้     

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

           สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

           สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

          สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

          สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2.5 ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

        สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

          สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

วิสัยทัศน์/พันธกิจของแผนกวิชา

แผนกวิชาช่างยนต์

      วิสัยทัศน์

             สร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ชุมชน มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ ก้าวสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต

       พันธกิจ

              1. ปลูกฝักลักษณะอันพึงประสงค์

              2. ส่งเสริมการบริการเทคโนโลยีสู่ชุมชน

              3. พัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่มาตรฐานฝึมือแรงงาน

              4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

      วิสัยทัศน์

             ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ทักษะ ตรงตามสมรรถนะ วิชาชีพช่างไฟฟ้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองและสังคม

       พันธกิจ

             1. ปลูกฝังจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน

             2. สร้างองค์ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพที่มีคุณธรรม

             3. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

             4. วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

       วิสัยทัศน์

              มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการจัดการเรียนการสอน

        พันธกิจ

              1. พัฒนาทักษะวิชาชีพโดยฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

              2. พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ

              3. พัฒนา สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ

              4. เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

        วิสัยทัศน์

              มุ่งพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ  เต็มศักยภาพ

       พันธกิจ

            1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            2. สร้างสื่อนวัตกรรมให้ทันต่อเทคโนโลยี

            3. เสริมสร้างและพัฒนา ห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน

แผนกวิชาบัญชี

       วิสัยทัศน์

            มุ่งเน้นพัฒนา จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

        พันธกิจ

             1. มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ

             2. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสาขางานบัญชีพ

             3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

             4. สร้างและส่งเสริมค่านิยม ในการศึกษาสาขางานบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       วิสัยทัศน์

             ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีสมรรถนะวิชาชีพ

       พันธกิจ

            1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางด้าน IT ให้ทันสมัย

            2. มุ่งพัฒนาผู้เรียน และ ผู้จบการศึกษาให้ได้

            3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

            4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ในการจัดเทคโนโลยีที่จำเป็น

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

      วิสัยทัศน์

             .............................................................

      พันธกิจ

            1. ...............................................................

            2. ...............................................................

            3. ...............................................................

            4. ...............................................................

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

     วิสัยทัศน์

            พัฒนาทักษะความรู้วิชาสามัญ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

     พันธกิจ

            1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            2. จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

            3. ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและทันสมัย

            4. พัฒนาเทคนิค รูปแบบ และวิธีการสอน

สายสนับสนุนการเรียนการสอน

      วิสัยทัศน์

            มุ่งมั่นและพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านบริการให้มีคุณภาพ

      พันธกิจ

            1. พัฒนาระบบงานอย่างเต็มความสามารถ

            2. พัฒนางานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

            3. พัฒนามาตรฐานของสายสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong