Posted on 13 February 2014 14:52 PM


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประธานกรรมการ
2 นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ กรรมการ
4 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
5 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
6 นางจรรยา แก้วมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 นายประเสริฐ จิตสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
       

 

คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการ
2 นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3 นายสมพงษ์ แสนวงค์มา  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4 นางชมผ่องพรรณ สุต๋าคำหิรัณย์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายศุภวิทย์ ตายา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระใบฎีกาบุญรัตน์ รตนวณฺโณ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8 นางสาวขนิษฐา หมื่นสุตรา กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
9 นายศรีลา ใจเมือง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10 นางสาวรัชนีวรรณ กันทะใจ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายกิตติพงศ์ จองคำ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
12 นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายถาวร เกียรติไชยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายถนอม ดารารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายปวรินทร์ อินทธิรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายรังสี พุฒจร 11 ธ.ค. 2539 - 29 ก.ย. 2543 ผู้อำนวยการ
2 นายชำนาญ ธรรมไชย 29 ก.ย. 2543 - 14 ก.ค. 2549 ผู้อำนวยการ
3 นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส 14 ก.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการ
4 นางอรัญญา กิมภิระ 11 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ