Posted on 27 July 2022 13:17 PM


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2566

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่

1

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ประธานกรรมการ

2

นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

3

นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

กรรมการ

4

นายวินัย จันทรานาค

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

5

นายสิทธิกร ปัญญามา

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

6

นายวสันต์ เตปินไวทย์

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กรรมการ

7

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

8

นายประเสริฐ จิตสุข

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

9

ว่าที่ ร.ท.กัมปนาท วังไชยเลิศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10

นางสาวกชพร ศิริผ่อง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11

นายปานเทพ ตั้งตระกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12

นายจีรัง วงศ์วุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13

นายวรานนท์ คำมาวัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุรพล เกียรติไชยากร

ประธานกรรมการ

2

นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์

3

นายสมพงษ์ แสนวงค์มา 

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4

นางชมผ่องพรรณ สุต๋าคำหิรัณย์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายศุภวิทย์ ตายา

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระใบฎีกาบุญรัตน์ รตนวณฺโณ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

8

นางสาวขนิษฐา หมื่นสุตรา

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

9

นายศรีลา ใจเมือง

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

10

นางสาวรัชนีวรรณ กันทะใจ

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

11

นายกิตติพงศ์ จองคำ

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

12

นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นายถาวร เกียรติไชยากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายถนอม ดารารัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายปวรินทร์ อินทธิรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง

1

นายรังสี พุฒจร

11 ธ.ค. 2539 - 29 ก.ย. 2543

ผู้อำนวยการ

2

นายชำนาญ ธรรมไชย

29 ก.ย. 2543 - 14 ก.ค. 2549

ผู้อำนวยการ

3

นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส

14 ก.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2556

ผู้อำนวยการ

4

นางอรัญญา กิมภิระ

11 พ.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2564

ผู้อำนวยการ

5

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

 

 


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong