Posted on 30 October 2023 11:09 AM


ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 
 

นายชัชวาลย์ มูลศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Email : chatchawan892@gmail.com

Phone : 0910699717

 
   

นางสาวกัญญา ทาระนัด

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Email : kantharanat@gmail.com

Phone : 0849489093

นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Email : p-wittaya@hotmail.com

Phone : 0817831242

   
   

นายสิทธิกร ปัญญามา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

Email : sittikorn.panyama@gmail.com

Phone : 0918541920

นายพดล วังคำ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Email : Noppadonwa25@gmail.com

Phone : 0857149524

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2566

ลำดับที่   ชื่อ - สกุล   ตำแหน่ง
1 นายชัชวาลย์ มูลศรี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
2 นายสิทธิกร ปัญญามา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3 นางสาวกัญญา ทาระนัด   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4 นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
5 นายนพดล วังคำ   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
6 นายวสันต์ เตปินไวทย์   ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
7 นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์   ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
8 นางสาวระพีพรรณ อินทะรน   ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
9 นายวัชรพงศ์ ฝั้นพะยอม     ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
10 ว่าที่ ร.ท.กัมปนาท วังไชยเลิศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายนพรัตน์ มโนรำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นางสาวอัญชลี สิงห์คำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ   ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ลำดับที่   ชื่อ - สกุล   ตำแหน่ง
1 นายรังสี  พุฒจร 11 ธ.ค. 2539 - 29 ก.ย. 2543 ผู้อำนวยการ
2 นายชำนาญ  ธรรมไชย 29 ก.ย. 2543 - 14 ก.ค. 2549 ผู้อำนวยการ
3 นายสมศักดิ์  เขียวแสงใส 14 ก.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการ
4 นางอรัญญา  กิมภิระ 11 พ.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2564 ผู้อำนวยการ
5 นายปริวิชญ์   ไชยประเสริฐ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 ผู้อำนวยการ
6 นายชัชวาลย์ มูลศรี 1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

 


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong