Posted on 11 January 2018 02:53 AM


ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ฉบับร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ จัดซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 1 รายการ


ไฟล์แนบรายการที่ 1

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong