Posted on 22 November 2022 17:11 PM


 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 

ตำแหน่งในสถานศึกษา

จำนวน

   
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1 คน

• รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

4 คน

• ข้าราชการครู

12 คน

• พนักงานราชการ 

7 คน

• ครูอัตราจ้าง

23 คน

• บุคลากรทางการศึกษา 

28 คน

• รวมทั้งสิ้น

73 คน

   

สาขาวิชา/หมวดวิชา

จำนวน

   
• หมวดวิชาทักษะชีวิต 7 คน  
• สาขาวิชาช่างยนต์ 9 คน
• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 4 คน
• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 คน
• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 2 คน
• สาขาวิชาการบัญชี 4 คน
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 คน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน

 

รายชื่อบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผู้บริหาร
ลำดับ ชื่อบุคลากร   ตำแหน่ง
1 นายชัชวาลย์ มูลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2 นายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3 นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการ
4 นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการ
5 นายสิทธิกร ปัญญามา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการ
       
       
รายชื่อบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ข้าราชการครู
ลำดับ ชื่อบุคลากร   ตำแหน่ง
1 ว่าที่ ร.ท.กัมปนาท วังไชยเลิศ ครู คศ.2 แผนกวิชาช่างยนต์
2 นางสาวระพีพรรณ อินทะรน ครู คศ.2 แผนกวิชาการบัญชี
3 นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ครู คศ.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
4 นายวสันต์ เตปินไวทย์ ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างยนต์
5 นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ครู คศ.1 แผนกวิชาการบัญชี
6 นายนพรัตน์ มโนรำ ครู คศ.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
8 นายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอม ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
9 นายสิทธิศักดิ์ วงค์ราษฎร์ ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
10 นางสาวอัญชลี สิงห์คำ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11 นายณัฐภัทร ใจหมั้น ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นายนฤพนธ์  สังข์ศรี ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการท่องเที่ยว
       
รายชื่อบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พนักงานราชการ
ลำดับ ชื่อบุคลากร   ตำแหน่ง
1 นายประเสริฐ จิตสุข พนักงานราชการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
2 นายวัฒนวงศ์ จันละ พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 นางพิมพ์นิภา จันทรานาค พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
4 นายนุพร คำปัด พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
5 ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
6 นายพัตรพงษ์ วงค์แปง พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7 นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
       
รายชื่อบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ลำดับ ชื่อบุคลากร   ตำแหน่ง
1 นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
2 นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3 นายเอกชัย จันทิมา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4 นายปิยะโชติ นุชม่วง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5 นายวัชระ วงค์ปัญญา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
6 นางสาวปุณยนุช  กาบหล้า ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
7 นายวิชนพรรณ  ร้อยก๋า ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
8 นายคณพศ จันทร์เที่ยง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
9 นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 นางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11 นายพันธชา อินทยศ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12 นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13 นางสาวปิยวรรณ สีนิวาส ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14 นายอนุสรณ์ อภิญดา ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
15 นายณัฐพงศ์ มือแป ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
16 นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17 นายศุภณัฐ มะโน ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
18 นางสาวพัชราภรณ์ โท๊ะวัง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
19 นางสาวศิริลักษณ์ กุนะคำ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
20 นายอัศวเทพ  ณรงค์ชัย ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
21 นายปฏิภาณ ผันผาย ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
22 นายวรัญญู จันตาโลก ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
23 นายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
       
รายชื่อบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บุคลากรทางการศึกษา
ลำดับ ชื่อบุคลากร   ตำแหน่ง
1 นางสาวจารุณี อินใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 นางอรนุช กันธิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 นางบุษบา ปินนะสุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 นางกวิสรา   จิตณาริน เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 นางสาวพนิดา   บุญโนนแต้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ อินธิสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 นางสาวอาภากร วัลลิภากร เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 นางสาวพิชนก ปินตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 นางสาวอรพรรณ หมู่หนอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 นางสาวปภิญญา มูลมาววัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 นางสาวเอื้อมพร แรดสวนสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 นางสาวกานต์ธิดา สังข์วัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 นางสาวอทิตยา ปินดาดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 นางสาววราลี พิทักษ์ขัณฑสีมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 นายเมธาสิทธิ์ ทิพย์กันทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 นางจินตนา ปัญญาแก้ว แม่บ้าน
19 นางพิชญาภา บังคมเนตร แม่บ้าน
20 นางกาญจนา โปธายี่ แม่บ้าน
21 นายเลิศพร กาศสกูล พนักงานขับรถ
22 นายมีชัย แซ่ลิ้ม พนักงานขับรถ
23 นายวรวุฒิ สุตาคำ นักการภารโรง
24 นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์ นักการภารโรง
25 นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม นักการภารโรง
26 นายนพ นันต๊ะภูมิ นักการภารโรง
27 นายดาสกร มโนคำ ยามรักษาการณ์
28 นายกฤตพล ธุระนันท์ ยามรักษาการณ์

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong