Posted on 28 November 2018 15:36 PM


ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561

 

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 66 ท่าน 
 

เพศ

จำนวน

• เพศชาย

38

• เพศหญิง

28

 

ตำแหน่งในสถานศึกษา

จำนวน

   
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1

• รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

3

• ข้าราชการครู

9

• พนักงานราชการ (สอน)

5

• ครูอัตราจ้าง

22

• ฝ่ายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่)

17

• ฝ่ายสนับสนุน (นักการภารโรง แม่บ้าน พนักงานขับรถ)

9

   
   
• รวมทั้งสิ้น

66

   

สาขาวิชา/หมวดวิชา

จำนวน

   
• หมวดวิชาทักษะชีวิต

6

• สาขาวิชาช่างยนต์

8

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

5

• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

3

• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

3

• สาขาวิชาการบัญชี

4

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

3

   
   

ไฟล์แนบรายการที่ 1