Posted on 23 July 2017 23:15 PM


 

ประจำปีการศึกษา 2560

 

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 66 ท่าน 

เพศ
จำนวน
• เพศชาย
38
• เพศหญิง
28


ตำแหน่งในสถานศึกษา
จำนวน
   
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
3
• ข้าราชการครู 9
• พนักงานราชการ (สอน)
5
• ครูอัตราจ้าง 22
• ฝ่ายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) 17
• ฝ่ายสนับสนุน (นักการภารโรง แม่บ้าน พนักงานขับรถ)
9
   
   
รวมทั้งสิ้น 66
   
สาขาวิชา/หมวดวิชา
จำนวน
   
• หมวดวิชาทักษะชีวิต
6
• สาขาวิชาช่างยนต์
8
• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
• สาขาวิชาการบัญชี
4
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3
   
   

 

 


ไฟล์แนบรายการที่ 1