Posted on 25 January 2018 22:29 PM


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบรายการที่ 1