Posted on 21 July 2022 09:33 AM


 

สาขาวิชาช่างยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

  • เรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนประกอบ เทคนิคการตรวจสอบข้อขัดข้อง บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ถอด ประกอบ เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน และดีเซล บำรุงรักษาคลัทธ์ เกียร์ และเพลาขับ ถอด ประกอบ คลัทธ์ เกียร์ และ เพลาขับ บำรุงรักษาระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว และเบรคบำรุงรักษา แบตเตอรี่ ระบบตาร์ท ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบไฟเตือน และ สัญญาณ ซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล และแก๊สโซลีน บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ถอดประกอบจักรยานยนต์

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • สามารถทำงานในสถานประกอบการซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้โดยได้รับค่าตอบแทนสูง

 
 
 

หัวหน้าแผนกวิชา

ว่าที่ ร.ท.กัมปนาท วังไชยเลิศ  ตำแหน่ง ครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายวสันต์  เตปินไวทย์  ตำแหน่ง ครู

       ครูประจำแผนกวิชา     

นายนุพร  คำปัด  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

 
 

ครูประจำแผนกวิชา

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูประจำแผนกวิชา

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
 

ครูประจำแผนกวิชา

นายวิชนพรรณ   ร้อยก๋า ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูประจำแผนกวิชา

นายอนุสรณ์   อภิญดา   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

ครูประจำแผนกวิชา

นายณัฐพงศ์      มือแป  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูประจำแผนกวิชา

นายอัศวเทพ ณรงค์ชัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong