Posted on 12 April 2021 09:44 AM


งานวัดผลและประเมินผล มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นางจุฑามาศ พิชิตเมธากุล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวกชพร ศิริผ่อง ตำแหน่ง ครู

นายวัฒนวงศ์ จันละ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ดูแลระบบ ศธ.)

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ดูแลระบบทวิศึกษา)

เจ้าหน้าที่ นางสาววิภานันท์ จำปาสี ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมิน

7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางจุฑามาศ พิชิตเมธากุล  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกชพร ศิริผ่อง  ตำแหน่ง ครู

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัฒนวงศ์ จันละ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

(ดูแลระบบ ศธ.)

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

(ดูแลระบบทวิศึกษา)

     
 

เจ้าหน้าที่

นางสาววิภานันท์ จำปาสี  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong