Posted on 19 July 2022 10:04 AM


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายวัชรพงศ์ ฟั่นพะยอม ตำแหน่ง ครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

นายนพรัตน์ มโนรำ ตำแหน่งครู

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวอทิตยา ปินตาดง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ         

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

2) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ

4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา

6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายวัชรพงศ์ ฟั่นพะยอม ตำแหน่ง ครู

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนพรัตน์ มโนรำ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวอทิตยา ปินตาดง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong