Posted on 12 April 2021 10:10 AM


งานสื่อการเรียน การสอน มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายทศพร สุภาแก้ว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายวรานนท์ คำมาวัน ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวอรพรรณ หมู่หนอง ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

นายชาคริต เวียงนาค ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผนการจัดหาจัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายทศพร สุภาแก้ว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวรานนท์ คำมาวัน ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
   

เจ้าหน้าที่

นางสาวอรพรรณ หมู่หนอง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่

นายชาคริต เวียงนาค ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong