Posted on 21 July 2022 16:26 PM


งานบุคลากร มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ตำแหน่งครู

นายวัชรพงศ์ ฟั่นพะยอม ตำแหน่งครู

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจารุณี อินใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. แนะนำเผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษาให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

6. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

7. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ  ตำแหน่ง ครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัชรพงศ์ ฟั่นพะยอม ตำแหน่งครู

   
 
   

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวจารุณี อินใจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong