Posted on 08 November 2022 10:57 AM


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายวัฒนวงศ์ จันละ ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวกานต์ธิดา สังข์วัฒน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพนิดา บุญโนนแต้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวล จัดเก็บรักษาจัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงาน กับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ การใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

หัวหน้างาน

นายวัฒนวงศ์ จันละ  ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวกานต์ธิดา   สังข์วัฒน์    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวพนิดา บุญโนนแต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong