Posted on 21 July 2022 09:40 AM


งานการบัญชี มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นางสาวระพีพรรณ อินทะรน ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางทิพวัลย์ ทินวงค์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชราภรณ์ โท๊ะวัง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชีเพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางสาวระพีพรรณ อินทะรน ตำแหน่งครู

 
   

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางทิพวัลย์ ทินวงค์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวพัชราภรณ์ โท๊ะวัง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

   
 
   

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาววราลี พิทักษ์ขัณฑสีมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong