Posted on 08 November 2022 11:02 AM


งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มอบหมายหน้าที่ดังนี้

หัวหน้างาน นายวัชระ วงค์ปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ตำแหน่งครู

นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสิทธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายอนุสรณ์ อภิญดา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปฏิภาณ ผันผาย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวปภิญญา มูลมาวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการกสอน การใช้อาคารสถานที่และงาน

3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ตำแหน่งครู

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หัวหน้างาน

นายวัชระ วงค์ปัญญา ตำแหน่งตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสิทธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

         
   
         

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอนุสรณ์ อภิญดา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปฏิภาณ ผันผาย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

   

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ตำแหน่งครู

         
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวปภิญญา มูลมาวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong