Posted on 21 July 2022 09:42 AM


หัวหน้างาน นายนุพร คำปัด ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ตำแหน่งครู

นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายพีระพล พลอยศรี ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวัชระ วงศ์ปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางกวิสรา จิตณาริน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางศิวพร ยารังกา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเลิศพร กาศสกูล ตำแหน่งพนักงานขับรถ

นางจินตนา ปัญญาแก้ว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน

นางพิชญาภา บังคมเนตร ตำแหน่ง นักการภารโรงและแม่บ้าน

นางสาวมณีรัตน์  แก้วโสตร์ ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน

นายนพ สุรินทร์ต๊ะ ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์

นายวรวุฒิ สุตาคำ ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์

นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์ ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์

นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม ตำแหน่ง นักการภารโรงและยามรักษาการณ์

นายวัฒนา กาวิล ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

4. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายนุพร คำปัด  ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัชระ วงศ์ปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอัศวเทพ ณรงค์ชัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางกวิสรา จิตณาริน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่งาน

นายเมธาสิทธิ์ ทิพย์กันทา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นายเลิศพร กาศสกูล ตำแหน่งพนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่งาน

นางจินตนา ปัญญาแก้ว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน

เจ้าหน้าที่งาน

นางพิชญาภา บังคมเนตร ตำแหน่ง นักการภารโรงและแม่บ้าน

 

 

เจ้าหน้าที่งาน

นางกาญจนา โปธายี ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน

เจ้าหน้าที่งาน

นายนพ สุรินทร์ต๊ะ ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์

เจ้าหน้าที่งาน

นายวรวุฒิ สุตาคำ ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์

 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นายศักดิ์สิทธิ์ เทพวงค์ ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์

เจ้าหน้าที่งาน

นายณรงค์วิทย์ กุณาธรรม ตำแหน่ง นักการภารโรงและยามรักษาการณ์

เจ้าหน้าที่งาน

นายวัฒนา กาวิล ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์

     
   
     

เจ้าหน้าที่งาน

นายดาสกร มโนคำ ตำแหน่งยามรักษาการณ์

   
 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong