Posted on 12 April 2021 17:35 PM


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มอบหมายหน้าที่ดังนี้

หัวหน้างาน นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางจุฑามาศ พิชิตเมธากุล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวปภิญญา มูลมาวัน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววิภานันท์ จำปาสี ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

หัวหน้างาน

นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์  ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางจุฑามาศ พิชิตเมธากุล  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวปภิญญา มูลมาวัน  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาววิภานันท์ จำปาสี  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong