Posted on 21 July 2022 17:19 PM


หัวหน้างาน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ตำแหน่งครู

นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปฏิภาณ  ผันผาย  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายคณพศ จันทร์เที่ยง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา

3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายวิชนพรรณ   ร้อยก๋า ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายประเสริฐ จิตสุข  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

   

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปฏิภาณ  ผันผาย  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายคณพศ จันทร์เที่ยง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
 
 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong