Posted on 12 April 2021 18:49 PM


งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายวสันต์ เตปินไวทย์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มงาน นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

กลุ่มงานองค์การวิชาชีพ มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มงาน นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน นายนัฐพล สมนา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มงาน ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสมชาย บุญเรือง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว        

 

กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มงาน นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน นายนัฐพล สมนา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา

3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายวสันต์ เตปินไวทย์  ตำแหน่งครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายประเสริฐ จิตสุข  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิชนก ปินตา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิชนก ปินตา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
กลุ่มงานองค์การวิชาชีพ
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายนัฐพล สมนา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิชนก ปินตา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน

ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ ทองรักษ์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายสมชาย บุญเรือง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิชนก ปินตา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายเอกชัย จันทิมา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายนัฐพล สมนา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายปิยะโชติ นุชม่วง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิชนก ปินตา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong