Posted on 21 July 2022 17:21 PM


งานครูที่ปรึกษา มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวอัญชลี สิงห์คำ ตำแหน่งครู

นายนุพร คำปัด ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางทิพวัลย์ ทินวงค์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวกุลิสรา เขตจรัสแสง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

3. ส่งเสริม ประสานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียน รายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา

5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรม

7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการใช้เครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอัญชลี สิงห์คำ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนุพร คำปัด ตำแหน่งพนักงานราชการ

     
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางทิพวัลย์ ทินวงค์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

 

     
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

     
 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong