Posted on 12 April 2021 18:52 PM


งานครูที่ปรึกษา มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นางสาวปิยวรรณ หาญใจ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวัชระ วงศ์ปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

3. ส่งเสริม ประสานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียน รายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา

5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรม

7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการใช้เครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยะโชติ นุชม่วง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัชระ วงศ์ปัญญา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิชนก ปินตา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong