Posted on 12 April 2021 18:59 PM


งานปกครอง มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายวันชัย น้อยจันทร์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายวสันต์ เตปินไวทย์ ตำแหน่งครู

นายจีรัง วงศ์วุฒิ ตำแหน่งครู

นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายนัฐพล สมนา ตำแหน่งครูอัตราจ้า

นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่งครูอัตราาง

นายสมชาย บุญเรือง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นายชาคริต เวียงนาค ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปกครองดูแลนักเรียน

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

7. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานากรปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายวันชัย น้อยจันทร์ ตำแหน่งครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวสันต์ เตปินไวทย์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจีรัง วงศ์วุฒิ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนัฐพล สมนา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสมชาย บุญเรือง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่

นายชาคริต เวียงนาค ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong