Posted on 08 November 2022 11:36 AM


งานปกครอง มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายวสันต์ เตปินไวทย์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ตำแหน่งครู

นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายวัฒนวงศ์ จันละ ตำแหน่งพนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายคณพศ จันทร์เที่ยง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปกครองดูแลนักเรียน

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

7. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานากรปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวสันต์ เตปินไวทย์ ตำแหน่งครู 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐภัทร ใจหมั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     
   
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัชรพงศ์ ฟั่นพะยอม ตำแหน่งครู

   
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัฒนวงศ์ จันละ ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายภัทธนธันย์ จันทร์เที่ยง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
 

เจ้าหน้าที่

นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong