Posted on 08 November 2022 11:48 AM


งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ตำแหน่งครู

นายวัชรพงศ์ ฟั่นพะยอม ตำแหน่งครู

นายวัฒนวงศ์ จันละ ตำแหน่งพนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายพันธชา อินทยศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยวรรณ สีนิวาส ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชราภรณ์ โท๊ะวัง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวพิชนก ปินตา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

4. บริการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำ รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัชรพงศ์ ฟั่นพะยอม ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัฒนวงศ์ จันละ ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

พันธชา อินทยศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปิยวรรณ สีนิวาส ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
   
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวพัชราภรณ์ โท๊ะวัง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

   
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

ว่าที่ ร.ต.ปาริชาติ อินธิสอน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong