Posted on 12 April 2021 19:03 PM


งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายวรานนท์ คำมาวัน ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

นายประเสริฐ จิตสุข ตำแหน่งพนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางจุฑามาศ พิชิตเมธากุล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งาน กยศ.)

เจ้าหน้าที่งาน ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ อินธิสอน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

4. บริการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำ รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นายวรานนท์ คำมาวัน  ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ  ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายประเสริฐ จิตสุข  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางจุฑามาศ พิชิตเมธากุล  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

(งาน กยศ.)

 
 

เจ้าหน้าที่งาน

ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ อินธิสอน  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong