Posted on 12 April 2021 19:19 PM


งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นางทิพวัลย์ ทินวงค์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

นายวัฒนวงศ์ จันละ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายนุพร คำปัด ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวธารา โยธาขันธ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ อินธิสอน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่นร้านอาหาร น้ำดื่ม ทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิ ลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริหารทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติดและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางทิพวัลย์ ทินวงค์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ  ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัฒนวงศ์ จันละ  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์  ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนุพร คำปัด ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยะโชติ นุชม่วง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่งาน

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ อินธิสอน  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong