Posted on 08 November 2022 11:51 AM


งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นางสาวกุลิสรา เขตจรัสแสง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางทิพวัลย์ ทินวงค์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

นายนุพร คำปัด ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสุเมธ พิลัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายอนุสรณ์ อภิญดา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายณัฐพงศ์ มือแป ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชราภรณ์ โท๊ะวัง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายอัศวเทพ ณรงค์ชัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ อินธิสอน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่นร้านอาหาร น้ำดื่ม ทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิ ลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริหารทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติดและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางทิพวัลย์ ทินวงค์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนุพร คำปัด ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยะโชติ นุชม่วง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอนุสรณ์ อภิญดา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐพงศ์ มือแป ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวพัชราภรณ์ โท๊ะวัง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอัศวเทพ ณรงค์ชัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ อินธิสอน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong